مجمع عمومی سالانه 1402

مجمع عمومی سالانه 1402، مجتمع دریا، درگهان

مجمع عمومی سالانه 1402

آگهی نوبت اول دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع تجاری دریا

بدین وسیله از کلیه اعضاء و مالکین مجتمع تجاری دریا درگهان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول ) که راس ساعت 12:30 روز شنبه مورخ  23 دیماه 1402 در محل تعیینی به نشانی نماز خانه مجتمع دریا تشکیل خواهد شد با در دست داشتن مدارک مالکیت، و در صورت حضور نماینده آنها ضمن ارائه وکالتنامه رسمی معتبر شرکت نمایند.

توجه: در صورتی که هریک از اعضاء بنا به دلایلی نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند امتیاز حق خویش (اعم از حق حضور و یا حق رای) را به یک نماینده تام الاختیار تفویض نمایند. لازم به ذکر است تایید سمت نمایندگی برعهده رئیس هیئت امناء یا مدیرعامل مجتمع بوده و نماینده مربوطه با در اختیار داشتن مدارک مثبت سمت خویش، مکلف است حداکثر تا بازه زمانی 5 روز قبل از تشکیل جلسه، تاییدیه لازم و مقتضی را جهت حق حضور و یا حق رای (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) را از مقام ذیصلاح همراه با ورقه ورود به مجمع اخذ نماید. در صورت سپری شدن موعد مقرر صدرالبیان، به هیچگونه تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. نیاز به توضیح است که این مجمع با حضور نصف به علاوه یک از مالکان یا نماینده قانونی آنها که دارای مساحت اختصاصی می باشند رسمیت می یابد و تصمیماتی که در دستور جلسه به شرح ذیل مشخص گردیده، برای کلیه اعضاء و مالکین و قائم مقام اعضاء (اعم از حاضرین، غائبین یا مخالفین) نافذ، معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.

دستور جلسه:

1.استماع گزارش بازرس و هیات امناء

2.بررسی عملیات سال مالی، ترازنامه، حساب سود و زیان مجتمع

3.انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات امناء به مدت دو سال

4.انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به مدت یک سال

5.انتخاب یک نفر  از مدیران  به عنوان خزانه دار

رئیس هیات امنای مجتمع تجاری دریا

مجمع عمومی سالانه 1402، مجتمع دریا، درگهان
مجمع عمومی سالانه 1402، مجتمع دریا، درگهان

 

آگهی در روزنامه صبح ساحل با مشخصات زیر به چاپ رسیده است :
چهارشنبه 6 دی 1402 ، شماره 5041 ، صفحه 2

Loading

مدیر سایت

See all author post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.