مجمع عمومی فوق العاده 1402

مجمع عمومی فوق العاده 1402، آگهی نوبت اول دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری دریا، درگهان، قشم

مجمع عمومی فوق العاده 1402

آگهی نوبت اول دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری دریا

بدین وسیله از کلیه اعضاء و مالکین مجتمع تجاری دریا دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) که راس ساعت 14:30روز شنبه مورخ  23 دیماه 1402  در محل تعیینی به نشانی نمازخانه مجتمع  تشکیل خواهد شد با در دست داشتن مدارک مالکیت، و در صورت حضور نماینده آنها ضمن ارائه وکالتنامه رسمی معتبر شرکت نمایند.

توجه: در صورتی که هریک از اعضاء بنا به دلایلی نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند امتیاز حق خویش (اعم از حق حضور و یا حق رای) را به یک نماینده تام الاختیار تفویض نمایند. لازم به ذکر است تایید سمت نمایندگی برعهده رئیس هیئت امناء و یا مدیر مجتمع بوده و نماینده مربوطه با در اختیار داشتن مدارک مثبت سمت خویش، مکلف است حداکثر تا بازه زمانی 5 روز قبل از تشکیل جلسه، تاییدیه لازم و مقتضی را جهت حق حضور و یا حق رای (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) از مقام ذیصلاح همراه با ورقه ورود به مجمع اخذ نماید. در صورت سپری شدن موعد مقرر صدرالبیان، به هیچگونه تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. نیاز به توضیح است که این مجمع با حضور نصف به علاوه یک از مالکان یا نماینده قانونی آنها که دارای مساحت اختصاصی می باشند رسمیت می یابد و تصمیماتی که در دستور جلسه به شرح ذیل مشخص گردیده، برای کلیه اعضاء و مالکین و قائم مقام اعضاء (اعم از حاضرین، غائبین یا مخالفین) نافذ، معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.

دستور جلسه:

1.  تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه مجتمع

رئیس هیات امنای مجتمع تجاری دریا

مجمع عمومی فوق العاده 1402، آگهی نوبت اول دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری دریا، درگهان، قشم
مجمع عمومی فوق العاده 1402، آگهی نوبت اول دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری دریا، درگهان، قشم

آگهی در روزنامه صبح ساحل به شرح زیر منتشر شده است:

چهارشنبه 6 دی 1402، شماره 5041، صفحه 2

Loading

مدیر سایت

See all author post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.