شماره حساب جهت واریز هزینه های عمرانی سالانه مجتمع دریا

شماره حساب جهت واریز هزینه های عمرانی سالانه مجتمع دریا، درگهان، مجتمع دریا، بازار دریا، هزینه عمرانی بازار دریا