دانلود نقشه و پلان طبقات مجتمع تجاری دریا

پلان طبقه همکف

مشتمل بر 782 واحد 

پلان طبقه اول

مشتمل بر 752 واحد 

شما می توانید از وب اپلیکیشن مجتمع دریا نیز استفاده کنید